Podmínky služby

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je Javorina, výrobní družstvo se sídlem: Továrenská 29, 059 01 Spišská Belá, zapsané v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddiel Dr. Vložka číslo: 224/P, IČO: 00 168 599, DIČ: 2020515552, IČ-DPH: SK2020515552 (dále jen „Prodávající“) uzavře za účelem prodeje výrobků 'JAVORINA' a výrobků, které Javorina, výrobní družstvo, prodává pod svou značkou, uveřejněných na webové stránce www.javorina.com a v tištěných katalozích prodávajícího (dále jen „zboží“). Při nákupu prostřednictvím internetového obchodu platí Obchodní podmínky zveřejněné na www.javorina.com.

1.2 Aplikace všeobecných obchodních podmínek druhé smluvní strany nebo jakýchkoli jiných všeobecných obchodních podmínek je tímto výslovně vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální obchodní a smluvní dohody.

1.3. Tyto obchodní a reklamační podmínky ve znění platném v den uzavření kupní smlouvy jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylně od těchto obchodních a reklamačních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před těmito obchodními a reklamačními podmínkami. Takto dohodnuté podmínky nesmějí být v rozporu s jinými právními úpravami (zkrácení lhůty na vrácení zboží, záruční doby a pod.)

1.4. Doplňkovou smlouvou se pro účely těchto obchodních a reklamačních podmínek rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytnuta služba, která souvisí s předmětem kupní smlouvy, pokud je zboží dodáváno nebo služba poskytovaná prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich dohody.

1.5. Zobrazena kupní cena za zboží na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající zahrnuje i daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem České republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akce platí do vyprodání zásob, nebo do uplynutí doby pokud jsou časově omezené a pokud při konkrétním zboží není uvedeno jinak. Pokud prodávající poskytuje na vybrané produkty více slev nebo výhod, tyto nelze kombinovat (pokud není uvedeno jinak) a je na rozhodnutí kupujícího, kterou nabízenou slevu nebo výhodu si při objednávce vybere.

1.6. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající na doméně www.javorina.com. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy uzavřené před změnou ceny, bez ohledu na to, že ještě nedošlo k dodání zboží .

1.7.  V případě, že prodávající nedodrží své povinnosti uvedené v platných právních předpisech Slovenské republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může si kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.

2. ZPŮSOB UZAVÍRÁNÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Zájemce si může zboží objednat obvyklým způsobem - přímo na prodejně, mailem nebo přes internetový obchod. Objednávka se stává závaznou až po jejím oficiálním potvrzení prodejcem se stanovenou cenou a předběžnou dodací lhůtou.

2.2. Návrh na uzavření kupní smlouvy zasílá kupující prodávajícímu ve formě vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího, kterým zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je úplatný převod vlastnického práva ke zboží označeného kupujícím za kupní cenu a za podmínek, uvedených v této objednávce (dále jen "objednávka").

2.3. Následně po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky prováděné oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen "potvrzení doručení objednávky"). Na e-mailovou adresu kupujícího mohou být v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně jeho objednávky.

2.4. Potvrzení doručení obsahuje údaje o tom, že prodávajícímu byla doručena objednávka, není však akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy. K akceptaci objednávky se vyžaduje uhrazení zálohy kupujícím ve výši 50% z kupní ceny objednaného zboží u katalogových výrobků. Při objednávce zboží vyrobeného na míru je kupující povinen poskytnout prodávajícímu zálohu ve výši 50% - 100% % z orientační ceny vypočtené prodávajícím do 3 pracovních dnů od doručení potvrzení o doručení objednávky. V případě neuhrazení zálohy dle předchozí věty, si prodávající vyhrazuje právo návrh na uzavření kupní smlouvy neakceptovat. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se pod pojmem „zboží vyrobené na míru“ rozumí zboží vyrobené na základě výslovných požadavků zákazníka – kupujícího.

2.5. Prodávající následně zašle na e-mailovou adresu kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího akceptována (dále jen "akceptace objednávky"). Akceptace objednávky obsahuje informaci o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o předpokládané dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o případné ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží do ujednaného místa doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodním rejstříku a pod.), případně i další nezbytné údaje.

2.6. Kupní smlouva je uzavřena doručením akceptace objednávky v elektronické nebo písemné podobě.

2.7. Prodávající jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem informoval před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamačních, platebních, obchodních, přepravních a jiných podmínek tak, že:

 1. o hlavních vlastnostech zboží nebo charakteru služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 2. o obchodním jménu a sídle prodávajícího informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 3. o telefonním čísle prodávajícího a o dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty a číslo faxu, pokud je má, informoval na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 4. o adrese prodávajícího nebo osoby, na níž může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služby, podat stížnost nebo jiný podnět informoval v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 5. o celkové ceně zboží nebo služby včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služby nelze cenu přiměřeně určit předem, způsob, jakým se vypočítá, jakož i o nákladech na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo, pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem o skutečnosti, že kupující je bude povinen uhradit informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 6. o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, o lhůtě, do níž se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o informaci o postupech uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů kupujícího informoval v příslušných článcích těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 7. o informaci o právu kupujícího odstoupit od kupní smlouvy, o podmínkách, lhůtě a postupu při uplatnění práva odstoupit od smlouvy informoval v čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 8. o poskytnutí formuláře na odstoupení od kupní smlouvy informoval v čl. 11 a v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; prodávající zároveň poskytl samotný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 9. o informaci, že pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, bude nést náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č.. 102/2014 Z. z. SR o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku"), a pokud odstoupí od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty informoval v čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 10. o povinnosti kupujícího uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, pokud kupující odstoupí od smlouvy o službách poté, co udělil prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku informoval v čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 11. o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 12. o poučení o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služby podle ust.. § 622 a 623 občanského zákoníku SR informoval, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 13. o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad jako stanoví ust. § 502 občanského zákoníku SR, pokud ji výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jestliže se takový pomoc poskytuje informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 14. o povinnosti kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jinou finanční záruku na žádost prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího takový závazek informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 15. o kompatibilitě elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterých prodávající ví nebo je rozumné očekávat, že o nich ví, pokud je to vhodné informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 16. o úkonech potřebných k uzavření kupní smlouvy tak, že tyto potřebné úkony popsal v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 17. o tom, že kupní smlouva bude uložena v elektronické podobě u prodejce a je kupujícímu dostupná po tom, jak si ji kupující písemně vyžádá informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 18. o tom, že jazykem nabízeným na uzavření smlouvy je český jazyk informoval na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.8. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost o úhradě dodatečných poplatků nebo jiných nákladů podle bodu 2.7. písm. e) těchto obchodních a reklamačních podmínek nebo o nákladech na vrácení zboží dle bodu 2.7. písm. i) těchto obchodních a reklamačních podmínek, kupující není povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky uhradit.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

3.1. Prodávající je povinen:

 1. dodat na základě objednávky potvrzené akceptací objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a lhůtě a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k jeho uchování a ochranu,
 2. zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
 3. neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém médiu například prostřednictvím emailu. Potvrzení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6. včetně formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy.
 4. předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě všechny doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy SR (návody ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.3. Pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen prodávající dodat zboží kupujícímu ve lhůtě dohodnuté v kupní smlouvě nebo stanovené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za dohodnutou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). Odstoupit od kupní smlouvy nebo stornovat objednávku může kupující doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy resp. stornování objednávky kupujícímu na jím určený účet, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě, že kupující v přiměřené lhůtě nepřijme náhradní plnění nabízené prodávajícím ani neodstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a v případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, prodávající je povinen vrátit již uhrazenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1. Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit  kupní cenu.

4.2. Kupující je povinen:

 1. převzít objednané a dodané zboží,
 2. zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
 3. potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3. Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Pokud ve Smlouvě není písemně dohodnuto jinak, jsou náklady prodávajícího na balení zboží a jeho přepravu do místa dodání zahrnuty v ceně zboží, avšak není možné dodat služby nezávisle na dodání zboží, resp. oddělit dodání a jiné služby.

5.2. Po vyrobení objednaného zboží, nejpozději při jeho odběru je kupující povinen uhradit zůstatek kupní ceny. Ve velkoobchodním styku platí podmínky aktuální obchodní a smluvní dohody.

5.3. Při prodlení s plněním platební povinnosti má prodávající právo požadovat od kupujícího vedle plnění úroky z prodlení.

5.4. Při úhradě bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, kupující uvede jako variabilní symbol číslo objednávky. Všechny ceny jsou včetně 20% DPH. Bankovní spojení: UNICREDIT BANK SLOVAKIA A. S., Pobočka Poprad IBAN: SK2711110000001241859005, BIC: UNCRSKBX, číslo účtu: 1241859005, kód banky: 1111.

5.5. Při odběru zboží kupující obdrží daňový doklad a potvrzení o zaplacení.

5.6. Bankovní poplatky odeslané z evropského hospodářského prostoru budou podléhat bankovním převodovým kódům SHA. Bankovní poplatky plateb odeslaných z mimo evropského hospodářského prostoru budou podléhat bankovním převodovým kódům OUR.

5.7. Smluvní strany postupují při vypořádání svých daňových povinností podle právních předpisů 563/2009 Z. z. SR platných v Slovenské republice.

5.8. Smluvní strany se zavazují akceptovat jakékoli legislativní změny v právním řádu České republiky, včetně změn v daňových zákonech, které se dotknou Smlouvy a budou respektovat jejich aplikaci po dobu jejich platnosti.

6. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Prodávající je povinen dodat zboží dle specifikace dohodnuté ve Smlouvě.

6.2. Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, je prodávající povinen dodat zboží kupujícímu v místě plnění dohodnutém ve smlouvě. Kupující přebírá zboží a potvrzuje přijetí svým podpisem.

6.3. Pokud ve Smlouvě není písemně dohodnuto jinak, prodávající je povinen dodat objednané zboží v době ne delší než 10 týdnů od potvrzení objednávky prodejcem. Standardní doba pro výrobu typových výrobků sortimentu Javorina je 8 – 10 týdnů. Prodejce si vyhrazuje právo měnit dodací dobu.

6.4. Je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží dle bodu 6.3 (nedodá zboží v dohodnutém termínu plnění) má kupující právo požadovat od prodávajícího zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z celkové kupní ceny zboží uvedené ve smlouvě, a to za každý den prodlení. Prodávající není povinen smluvní pokutu zaplatit, pokud porušení povinnosti nezavinil.

6.5. Kupující není oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

6.6. Pokud kupující nezaplatí kupní cenu včas, prodávající je oprávněn odevzdání zboží odepřít, v tom případě kupující nemá právo požadovat od prodávajícího zaplacení úroků z prodlení dle bodu 6.4 těchto VOP.

6.7. Kupující je povinen převzít objednané zboží. V případě porušení této povinnosti a nepřevzetí si zboží do 14 dnů od avizovaného ukončení objednávky a uplynutí stanovené dodací lhůty výrobce (odst. 6.3 VOP), vzniká prodávajícímu nárok na náhradu způsobené škody, ztracený zisk a skladné (v souladu s § 614 odst. 2 OZ) ve výši 0,05% z hodnoty nepřevzatého zboží příslušné objednávky za každý den uskladnění. Prodávající má právo uplatnit nárok na takto vzniklé škody ze zálohové platby klienta uskutečněné při potvrzení objednávky.

7. KUPNÍ CENA

7.1. Kupní cena za zboží sjednána v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen "kupní cena"). Pokud je kupní cena uvedená v potvrzení doručení objednávky vyšší než cena za identické zboží uvedená v nabídce elektronického obchodu v době odeslání objednávky kupujícím, prodávající doručí kupujícímu elektronickou zprávu s informací o nabídce nové kupní ceny v jiné výšce, která se považuje za návrh prodávajícího na uzavření nové kupní smlouvy, který musí kupující výslovně potvrdit e-mailem nebo písemně, aby došlo k platnému uzavření kupní smlouvy.

7.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti při osobním převzetí zboží dobírkou v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.

7.3. V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

7.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnuté zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

7.5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu celou kupní cenu v okamžiku dodání zboží na Místo a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, prodávající je oprávněn odepřít dodání zboží kupujícímu.

7.6. Náklady spojené s montáží a vynáškou zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající tyto služby neposkytuje.

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

8.1. Převzetím zboží na dohodnutém místě přechází vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Kupující, který nesplňuje definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"), nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

8.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy kupující nebo třetí

9. REKLAMAČNÍ ŘÁD

9.1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí VOP.

10. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

10.1. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Provozovatel neposkytuje osobní údaje kupujícího třetí osobě, kromě zvolené přepravní společnosti která zajišťuje doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly, případně zprostředkovateli a to na základě vzájemné smlouvy uzavřené podle Zákona č. 18/2018 Z.s.

10.3. Provozovatel je povinen zabezpečit osobní údaje před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám, přijetím vhodných technických a organizačních opatření. Také všichni zaměstnanci provozovatele jsou povinni dodržovat mlčenlivost ve vztahu k osobním údajům.

10.4. Dotčená osoba má práva vymezená ve smyslu ust. § 19 a násl. Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění platných novel a to konkrétně:

 1. právo na informace, které je plněna tímto obsahem a obchodními podmínkami,
 2. právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se dotyčné osoby - § 21 Zákona spočívá ve Vašem právu dožadovat se jakým způsobem ak jakým účelům jsou Vaše údaje zpracovávány, přičemž tento požadavek můžete adresovat na kontaktní e-mail: info@javorina.com
 3. právo na opravu osobních údajů - § 22 Zákona Vám umožňuje opravit osobní údaje, pokud jsou neaktuální,
 4. právo na vymazání osobních údajů - § 23 Zákona využijete v případě, že nemáte zájem, aby provozovatel dále zpracovával osobní údaje,
 5. právo na omezení zpracování osobních údajů - § 24 Zákona uplatníte v případě, že se domníváte, že osobní údaje byly zpracovávány v rozporu se zákonem,
 6. právo namítat zpracování osobních údajů - § 27 Zákona,
 7. právo na přenosnost osobních údajů,
 8. právo podat podnět u dozorového orgánu ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajů.

10.5. Provozovatel od kupujícího získává následující osobní údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, adresa pro doručení, fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, které jsou zpracovávány za účelem korektního vyřízení Vaší objednávky. Tyto osobní údaje jsou uchovávány po dobu 10 let pro účely archivace. V rámci vyřízení objednávky dochází ke zpracování osobních údajů za účelem vystavení faktur, vystavení skladových (dodacích) listů, zabezpečení dopravy i účtování v účetnictví.

10.6. Tyto stránky zaznamenávají vaši IP adresu, informace o čase kolik času strávíte prohlížením těch stránek a informace o tom z jakých stránek k nám přicházíte. Cookies jsou textové soubory, které jsou ukládány ve vašem počítači a používají se i k měření návštěvnosti stránky a přizpůsobení zobrazení stránek a díky těmto souborům Vám dokážeme nabídnout kvalitnější servis. Proto tyto soubory vnímáme jako náš oprávněný zájem. Některé soubory cookies jsou soubory třetích stran. Youtube, Google a podobně.

10.7. Soubory cookies si můžete kdykoli vymazat nebo jejich sbírání nastavit přímo v nastaveních internetového prohlížeče. Chcete-li odmítnout sbírání souborů cookies nastavte si to ve svém internetovém prohlížeči.

10.8. Pokud kupující souhlasil se zpracováním osobních údajů v e-shopu pro účely e-mailového marketingu, souhlasil se zasíláním e-mailových zpráv na kontaktní e-mailovou adresu.

10.9. Osobní údaje pro e-mailové marketingové účely v rozsahu jméno a příjmení, e-mailová adresa jsou poskytnuty na dobu pěti let. Tyto osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám.

10.10. Svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat zasláním Odvolání se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto okamžitě mažeme. Z naší strany Vámi poskytnuté osobní údaje již nebudeme používat pro účely e-mailového marketingu.

11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

11.1. Jestliže prodávající nemůže splnit své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v objednávce, prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost pro kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (stornovat objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamačních a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

11.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s ust. § 7 a násl. Zákona č. 102/2014 Z. z. SR o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen "Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku") ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, resp. ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu který není poskytnut na hmotném nosiči, pokud prodávající včas a řádně splnil informační povinnosti podle ust. § 3 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.3. Kupující má právo v rámci této lhůty po převzetí zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě, a to v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

11.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout v den, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

 1. zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodává odděleně, ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, ode dne převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

11.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

11.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou způsobem nevzbuzujícím pochybnosti, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo v podobě zápisu na jiném trvanlivém médiu nebo pomocí formuláře, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle ust. § 7 odst. 1 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.7. Odstoupení od kupní smlouvy podle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři na odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění, zejména číslo účtu a / nebo poštovní adresu kupujícího.

11.8. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související s kupní smlouvou, od níž kupující odstoupil. Od kupujícího není možné požadovat žádné náklady nebo jiné platby v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy kromě úhrady nákladů a plateb uvedených v ust. § 9 odst. 3, ust. § 10 odst. 3 a 5 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceny za službu, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k úplnému poskytnutí služby.

11.9. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zaslat zboží zpět na adresu provozovatele nebo ho předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající navrhl, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek se považuje za zachovanou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.

11.10. Kupující je povinen doručit prodávajícímu zboží kompletní včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, pokud možno v originálním obalu a nepoužívané.

11.11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku prodávající nepřebírá. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit kupujícímu veškeré platby, které od něho přijal na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a dalších nákladů a poplatků . Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek před tím, než mu je doručeno zboží nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

11.12. Kupující nese náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, jestliže prodávající souhlasil, že je bude snášet sám nebo pokud nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného k určení vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 3 odst. 1 písm. h) Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

11.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení plateb, aniž by kupujícímu v této souvislosti byly účtovány další poplatky.

11.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo neúplné, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu zejména:

 1. hodnotu, o kterou se snížila hodnota zboží ve smyslu ust. § 457 občanského zákoníku SR ve skutečné výši
 2. b) náklady, které vznikly prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu reklamačních a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhradu nejvíce ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

11.16. V souladu s ust. § 7 odst. 6 Zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem jsou:

 1. prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určené speciálně pro jednoho spotřebitele,
 2. prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není možné vrátit z důvodu ochrany zdraví či z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 3. prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,
 4. poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel potvrdil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.
 5. prodej zboží, který bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícímu smontované, složené nebo užité takovým způsobem, že jeho opětovné uvedení do původního stavu prodávajícím není možné bez vynaložení zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. složený nebo smontovaný nábytek a pod.

11.17. Ustanovení čl. 11 těchto obchodních a reklamačních podmínek výslovně neplatí pro subjekty nesplňující definici spotřebitele uvedenou v ust. § 2 písm. a) Zákona.

12. ODPOVĚDNOST ZA CHYBY ZBOŽÍ, REKLAMACE ZBOŽÍ

12.1. Záruční doba na výrobky pod prodejním jménem „Javorina“ z masivního dřeva je 5 let. Na výrobky z jiného materiálu než masivní dřevo i na maloobchodní zboží je záruka 24 měsíců. Výrobky Javorina, které svojí konstrukcí a provedením obsahují funkční kování značky Hettich a BLUM mají na dané kování doživotní záruku. Veškeré záruky na všechny produkty obchodního jména Javorina i zboží pro právnické osoby podléhají záruční době 12 měsíců. Záruku ve větším rozsahu, může prodávající poskytnout kupujícímu i na základě jejich dohody, popřípadě i jednostranným prohlášením v záručním listu a také v reklamě. Záruční doba, zákonná, dohodnutá nebo poskytnutá prohlášením v záručním listu, začne běžet zásadně od převzetí výrobku kupujícím.

12.2. O odpovědnosti prodávajícího za vady zboží, podmínkách a způsobu reklamace včetně údajů o tom, kde lze reklamaci uplatnit, a o provádění záručních oprav informuje spotřebitele REKLAMAČNÍ ŘÁD prodávajícího na stránce www.javorina.com.

13. KVALITA ZBOŽÍ, KONSTRUKCE A BALENÍ

13.1. Nábytek je vyroben z masivního dřeva s výjimkou nábytkových součástí, pro které masivní dřevo není vhodné, avšak použité materiály jsou deklarovány v produktovém listu produktu. (jiné používané materiály jsou dýhovaný MDF, resp. vrstvený masivní materiál a masivní smrk. Kvalita dýhy u použité dýhované MDF je B/C. Střednice na dvoulůžkových postelích je ze smrkového dřeva.) Konstrukční vlastnosti a nosnosti jednotlivých výrobků jsou stanoveny v produktových listech výrobků.

13.2. Použité masivní dřevo může obsahovat odchylky, které se přirozeně vyskytují v přírodním materiálu, na viditelných místech však musí být profesionálně ošetřeny. Odchylkami se myslí očka, bulky, zárůsty, atp. Vnější pohledové plochy mohou obsahovat odchylky přírodního charakteru (očka, bulky, zárůsty,...) do max. velikosti plochy 4 cm², záběhy běle, mírné diskolorace, barevnou a strukturální odlišnost vlastní masivnímu dřevu. Délkové napojování lamel se také připouští u výrobků delších než 200 cm. Na vnitřních částech nábytku se připouští běl a délkové napojování bez omezení, chyby přírodního charakteru do rozsahu 10 cm². Na neviditelných plochách (spodních stranách - dna, stolních plátů, zadních stranách hřbetů,...) se připouští lokální maloplošné nedohoblování, nedobroušení a lokální odchylky dřeva přirozeného charakteru.

13.3. Konstrukčně je nábytek navržen, vyroben a uzpůsoben tak, aby mohl snášet běžné teplotní a vlhkostní rozdíly interiérů, není však určen pro nadměrně suché nebo vlhké prostředí resp. exteriér. Vlhkost dřeva při výrobě výrobků je 9+/-2%. Praskání dřeva v lepeném spoji je nepřípustné, mikrotrhliny na povrchu způsobené změnou vlhkosti dřeva v šířce do 0,2 mm jsou povoleny. Prohnutí a v příčném směru způsobené změnou vlhkosti je normální v rozmezí +/- 0,2% v podélném i příčném směru.

13.4. Při atypickém provedení zboží se připouštějí odchylky v provedení v závislosti na náročnosti na provedení a požadavcích kupujícího.

13.5. Při výrobě se nábytek povrchově upravuje ve dvou vrstvách, je však možné, že vlivem různorodé struktury dřeva jako přírodního materiálu případně změnou vlhkosti prostředí po dopravě a po vybalení nastanou menší změny v kvalitě povrchu (mírné zdrsnění povrchu napřímením dřevního vlákna). Tyto změny se obvykle snadno odstraní pouhým ošetřením nábytku (broušením a olejováním u olejovaného nábytku) i v domácích podmínkách.

13.6. Skříňkové a skříňové výrobky jsou dodávány ve smontovaném stavu. Postele, stoly a stolky nesmontované. Jejich smontování je ovšem velmi jednoduché. Montážní návod je součástí všech výrobků dodaných v demontu.

13.7. Výrobky Javoriny jsou standardně baleny ve více vrstvách ochranných a balicích materiálů tak, aby se snížilo riziko poškození při přepravě. Výrobce preferuje dodání zboží v rámci vlastních služeb spolu s montáží.

14. OŠETŘOVÁNÍ OLEJOVANÉHO MASIVNÍHO NÁBYTKU

14.1. Povrchová úprava nábytku přípravky na bázi přírodních voskovaných olejů je dnes převládající povrchovou úpravou u moderního masivního nábytku. Zachovává přírodní charakter výrobku a jeho významnou výhodou je také snadná údržba a plná obnovitelnost poškozených povrchů v domácích podmínkách. Na druhé straně olejování neposkytuje až tak vysokou ochranu proti vlhkosti a mechanickému poškození jako lakování (zejména na začátku užívání), a proto je třeba vytvořit co nejsilnější souvislou vrstvu oleje a vosku pravidelným ošetřováním. Po zakoupení výrobku s finální úpravou olejováním doporučujeme všechny, ale hlavně horní plochy stolů a stolků nábytku, jemně přebrousit brusnou tkaninou, přeolejovat olejem a po 1-2 minutách působení přebytek oleje otřít suchým hadrem (dodáváno Javorinou v balíčku na ošetřování nábytku). Barevně upravované povrchy vytíráme jen jemně, avšak dostatečně, aby na povrchu nezůstaly lesklé souvislé plochy. V případě nedostupnosti nábytkového oleje lze k běžnému ošetřování použít i komerční přípravky obsahující vosky a oleje jako je Pronto, kdy postupujeme podle návodu na výrobku. Pokud ošetření zopakujete zpočátku 1-2x do měsíce vytvoří se souvislá ochranná vrstva, která bude vysoce odolná proti poškození a tekutinám, dodá nábytku elegantní lesk a povrch bude působit na dotek velmi příjemně.

14.2. Masivní nábytek „Javorina“ není vhodný pro exteriérové ​​použití a pro jeho plnou funkčnost musí být umístěn v interiéru s teplotou v rozmezí 10 – 30°C a vlhkostí vzduchu v rozmezí 35 – 70%.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory s konečnou platností rozhodnuty příslušným soudem.

15.2. V případě sporů se všechny soudní procesy budou konat na území Slovenské Republiky a podléhat jejím platným zákonům a ustanovením.

15.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením Smlouvy.

15.4. Kupující zasláním objednávky, resp. úhradou zálohové platby potvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Reklamačním řádem a akceptuje podmínky v nich stanovené. Orgánem dozoru je Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Prešově pro Prešovský kraj, Obránců míru 6. Prešov.

15.5. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoli její změna musí mít písemnou formu.

15.6. Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku SR, Zákona, zákona č. 22/2004 Z. z. SR o elektronickém obchodu a o změně zákona 128/2002 Z. z. SR o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Z. z. SR ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 Z. z. SR o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 

V Spišskej Belej, 01.06.2022