Názov projektu: Podpora spolupráce zameranej na zlepšenie podnikania medzi družstvom JAVORINA, výrobné družstvo a Strednou odbornou školou v Kežmarku.

Hlavný cieľ projektu: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Výška NFP: 124 800,00 EUR

Dátum začatia a ukončenia projektu: 07/2023-10/2023

 

OPIS PROJEKTU:

Predmetom realizácie projektu je nákup CNC obrábacieho frézovacieho a vŕtacieho centra pre drevospracujúci priemysel. Zámerom projektu je vytvoriť podmienky pre spoluprácu so SOŠ v Kežmarku za pomoci obstarania inovatívnej technológie. Výsledkom projektu bude zriadenie CNC pracoviska za účelom zvýšenia kvality, efektivity a zlepšenia ekológie výrobného procesu vo výrobnom družstve.

Konkrétny cieľ: 3.3.1  Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Realizáciou projektu dôjde k naplneniu merateľných ukazovateľov:

 • P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch: 1,
 • P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: 1,
 • P0760 Počet inovovaných procesov: 1,
 • P0869 Počet novovytvorených pracovných miest obsadených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín: 1.

Realizácia projektu umožní inováciu existujúceho výrobného CNC riadeného procesu obrábania masívneho dreva, čím družstvo dosiahne zvýšenie kvality, rýchlosti, efektívnosti a pružnosti vo výrobnom procese s ohľadom na trvalo-udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia. Inováciou výrobného procesu vzniknú následné  nové produkty a to produkčných radoch postelí a jedálenských stolov. Zavedenie inovatívnej technológie bude mať takto pozitívny dopad na hospodárske výsledky družstva,  čo umožní ďalšie investície do jej rozvoja, zvyšovania konkurencieschopnosti s možným multiplikačným efektom na spoločnosti obdobného, ale aj odlišného zamerania. Realizáciou projektu družstvo  posilní efektívny systém výroby masívneho nábytku v najvyššej možnej európskej kvalite požadovanej v oblasti nábytkárskeho trhu. Vplyvom realizácie projektu dôjde k významnému prenosu informácií a získavaniu praxe študentov Strednej odbornej školy  v Kežmarku vo forme duálneho vzdelávania v perspektívnom odvetví stolárskej výroby. Študenti v študijnom odbore: stolár budú mať možnosť si osvojiť postupy pri výrobe vysokokvalitného nábytku z masívneho dreva.

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou“.

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.


www.opvai.sk        www.opvai.sk     www.partnerskadohoda.gov.sk 

 

 

 

Názov projektu: Investície do zlepšenia technologického vybavenia – JAVORINA, výrobné družstvo,

Hlavný cieľ projektu: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Výška NFP: 67 127,66 EUR

Dátum začatia a ukončenia projektu: 10/2018-05/2019

 

OPIS PROJEKTU:

Predmetom realizácie projektu je nákup jedného kusu CNC obrábacieho frézovacieho a vŕtacieho centra pre drevospracujúci priemysel, pomocou ktorého dôjde k realizácií inovácie produkčného procesu a príde k uvedeniu nových produktov na trh. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

Špecifické ciele projektu:

 • uviesť 5 nových produktov na trh,
 • inovovať produkčný proces,
 • zvýšiť technologickú úroveň výroby s pozitívnymi dopadmi na zvyšovania kvality produkcie, efektivity výrobného procesu, následného odbytu s pozitívnym dopadom na rast tržieb a zisku,
 • vytvoriť 1 nové pracovné miesto,
 • získať nových zákazníkov a podporiť predaj na jestvujúcich i nových trhoch,
 • podporiť zhodnocovanie slovenskej surovinovej základne, vrátane zodpovedného pristupovania k obnove surovinových zdrojov. Projekt bude realizovaný v rámci jednej hlavnej aktivity s názvom „Rozvoj existujúceho MSP“.

Priamym výsledkom realizácie projektu je obstaranie a zaradenie do výroby moderného 5-osého CNC stroja, vďaka čomu sa podniku vytvoria podmienky pre dizajnovanie a výrobu úplne nových produktov. Inovuje sa produkčný proces s paralelným znížením ručného opracovania výrobkov a výrobný proces sa zautomatizuje. Projekt predstavuje významnú inovačnú zmenu v podniku, pričom investícia je kľúčová pre potrebné posilnenie pozície podniku na jestvujúcich trhoch. Stratégiou podniku je obsluhovať náročnejšie segmenty zákazníkov moderným a vysokokvalitným nábytkom, pričom dôraz je kladený na ekologickosť produktov, samotnej výroby a na zodpovedný prístup družstva k obnove prírodných zdrojov na Slovensku. Dopady projektu výrazne prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku na domácom – slovenskom, ale aj na zahraničných trhoch. Projekt zároveň vytvorí podmienky pre nové akvizície na nových trhoch, či už v EÚ alebo na východ od Slovenska.

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým:

 • rozšírenie produktového portfólia družstva o nové vysokokvalitné produkty,
 • skvalitnenie a zefektívnenie výrobného procesu,
 • zvýšenie kvality výrobkov,
 • významná inovácia výrobného procesu, s pozitívnymi technologickými a ekonomickými dopadmi,
 • CNC stroj nahradí ručnú výrobu na klasických stolárskych strojoch, čím dôjde napr. k zníženiu nepodarkov,
 • vytvorenie 1 nového pracovného miesta pre osobu znevýhodnenú na trhu práce.

Projekt je po časovej, environmentálnej, technickej a finančnej stránke ihneď realizovateľný v prípade spolufinancovania z fondov EÚ. Predstavuje nový modernizačný trend v podniku JAVORINA, výrobné družstvo, s výraznými inovačnými aktivitami a výstupmi výrobného procesu.

www.opvai.sk        www.opvai.sk     www.partnerskadohoda.gov.sk