Názov projektu: Investície do zlepšenia technologického vybavenia – JAVORINA, výrobné družstvo,

Hlavný cieľ projektu: 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja

Výška NFP: 67 127,66 EUR

Dátum začatia a ukončenia projektu: 10/2018-05/2019


OPIS PROJEKTU:

Predmetom realizácie projektu je nákup jedného kusu CNC obrábacieho frézovacieho a vŕtacieho centra pre drevospracujúci priemysel, pomocou ktorého dôjde k realizácií inovácie produkčného procesu a príde k uvedeniu nových produktov na trh. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja.

Špecifické ciele projektu:

 • uviesť 5 nových produktov na trh,
 • inovovať produkčný proces,
 • zvýšiť technologickú úroveň výroby s pozitívnymi dopadmi na zvyšovania kvality produkcie, efektivity výrobného procesu, následného odbytu s pozitívnym dopadom na rast tržieb a zisku,
 • vytvoriť 1 nové pracovné miesto,
 • získať nových zákazníkov a podporiť predaj na jestvujúcich i nových trhoch,
 • podporiť zhodnocovanie slovenskej surovinovej základne, vrátane zodpovedného pristupovania k obnove surovinových zdrojov. Projekt bude realizovaný v rámci jednej hlavnej aktivity s názvom „Rozvoj existujúceho MSP“.

Priamym výsledkom realizácie projektu je obstaranie a zaradenie do výroby moderného 5-osého CNC stroja, vďaka čomu sa podniku vytvoria podmienky pre dizajnovanie a výrobu úplne nových produktov. Inovuje sa produkčný proces s paralelným znížením ručného opracovania výrobkov a výrobný proces sa zautomatizuje. Projekt predstavuje významnú inovačnú zmenu v podniku, pričom investícia je kľúčová pre potrebné posilnenie pozície podniku na jestvujúcich trhoch. Stratégiou podniku je obsluhovať náročnejšie segmenty zákazníkov moderným a vysokokvalitným nábytkom, pričom dôraz je kladený na ekologickosť produktov, samotnej výroby a na zodpovedný prístup družstva k obnove prírodných zdrojov na Slovensku. Dopady projektu výrazne prispejú k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku na domácom – slovenskom, ale aj na zahraničných trhoch. Projekt zároveň vytvorí podmienky pre nové akvizície na nových trhoch, či už v EÚ alebo na východ od Slovenska.

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým:

 • rozšírenie produktového portfólia družstva o nové vysokokvalitné produkty,
 • skvalitnenie a zefektívnenie výrobného procesu,
 • zvýšenie kvality výrobkov,
 • významná inovácia výrobného procesu, s pozitívnymi technologickými a ekonomickými dopadmi,
 • CNC stroj nahradí ručnú výrobu na klasických stolárskych strojoch, čím dôjde napr. k zníženiu nepodarkov,
 • vytvorenie 1 nového pracovného miesta pre osobu znevýhodnenú na trhu práce.

Projekt je po časovej, environmentálnej, technickej a finančnej stránke ihneď realizovateľný v prípade spolufinancovania z fondov EÚ. Predstavuje nový modernizačný trend v podniku JAVORINA, výrobné družstvo, s výraznými inovačnými aktivitami a výstupmi výrobného procesu.

www.opvai.sk        www.opvai.sk     www.partnerskadohoda.gov.sk